تحلیل عوامل موثر بر فلات شغلی در شرکت های توزیع نیروی برق: رویکرد دیمتل خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که امروزه سازمان‌ها را تهدید می‌کند، بحث فلات‌زدگی شغلی و اثرات آن بر روی عملکرد کارکنان و سازمان است که می‌تواند پایداری توسعه فعالیت‌های سازمان و توسعه توانمندی‌های کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت این موضوع در آن است که پیش‌بینی و تشریح این فرآیند، عملاً امکان هدایت رفتار کارکنان به‌سوی روندی مطلوب و نظام‌مند را ممکن می‌سازد. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر فلات‌زدگی شغلی در شرکت توزیع برق هست، عوامل با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش شناسایی و استخراج گردید. برای اولویت‌بندی و بررسی روابط بین عوامل از تکنیک دیمتل خاکستری استفاده شده است. نتایج نشان داده است که عدم تناسب فرد با شغل و متوقف ماندن بیش از حد در شغل از اهمیت (قدرت) بالایی برخوردارند. همچنین مقایسه عوامل از نظر شدت تأثیرپذیری و تأثیرگذاری نشان داده است که تنوع شغلی پایین و ساختار سازمانی ناکارآمد از نظر تأثیرگذار قطعی (علت) و مقایسه خود با افراد دیگر در پست‌های بالاتر و احساس نامنصفانه بودن ارتقا از نظر تأثیرپذیر قطعی (معلول) بالاترین اولویت را دارند. به‌کارگیری نتایج این پژوهش و بررسی عوامل موثر بر فلات زدگی شغلی باعث تعدیل فلات‌زدگی در سازمان‌ها می‌شود و از این طریق زمینه لازم برای توسعه توانمندی‌های کارکنان، افزایش رضایت و انگیزه آن‌ها در کار فراهم می‌شود. سازمان‌ها برای مقابله با این پدیده از استراتژی چرخش شغلی، غنی‌سازی شغلی و توسعه شغلی استفاده می‌کنند. با انجام این تحقیق می‌توان وضعیت موجود فلات‌زدگی کارکنان را شناخت و برنامه‌ریزی لازم برای رفع یا کاهش این ویژگی را طراحی و اجرا نمود. همچنین با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق عوامل زمینه‌ای موثر بر فلات‌زدگی شغلی شناسایی می‌گردد و می‌توان ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر اقدامات لازم را جهت کاهش و تعدیل تأثیر آن‌ها به کاربرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات