شناسایی مؤلفه‌های سبک رهبری فرماندهان هشت سال دفاع مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه قم، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم، ایران

چکیده

امروزه رهبری، نقش بزرگی را در موفقیت سازمان‌ها دارد. لذا اتخاذ رویکرد رهبری مناسب ضرورتی جدی است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی سبک‌ رهبری فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و الگوسازی سبک رهبری آنان برای مدیران سازمان‌ها به منظور توسعه نظریه رهبری تدوین شده است.این تحقیق از نظر هدف، اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده‌ها کیفی و از نوع تحلیل تم است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه می باشد. روش گردآوری اطلاعات میدانی وکتابخانه‌ای است و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه می‌باشد. جامعه آماری، رزمندگان (پیروان) هشت سال دفاع مقدس است که با فرماندهان ارتباط مستقیم داشته‌اند. همچنین از کتب و اسناد موجود در رابطه با سبک رهبری فرماندهان استفاده شده است که از میان رزمندگان 8 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه برداری در این تحقیق از نوع نمونه برداری غیراحتمالی و هدفمند است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی در این پژوهش از روش کدگذاری و تحلیل تم استفاده شده است. پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته، نتیجه‌ی حاصله این است که سبک رهبری کشف شده فرماندهان هشت سال دفاع مقدس «رهبری توحیدی» است که ترکیبی از سبک‌های رهبری معنوی، رهبری خدمتگذار، رهبری تحول‌‌آفرین و سبک رهبری پرجاذبه است.

کلید واژه‌ها: رهبری، سبک رهبری، فرماندهان دفاع مقدس

کلیدواژه‌ها

موضوعات