نویسنده = الهام ابراهیمی
سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-25

علی فرهی؛ الهام ابراهیمی؛ محمدرضا سلطانی؛ مهدی هوشنگی


معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، اسفند 1394، صفحه 64-31

علی فرهی؛ احمد فضائلی؛ الهام ابراهیمی