کلیدواژه‌ها = تحلیل تم
سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 75-104

فضه قنبری قلعه رودخانی؛ محسن فرهادی نژاد؛ علیرضا مقدم؛ محمود نجفی


روایت پژوهی تجربه مدیریت خشم در سازمان

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-30

راحله پنبه چی؛ آرین قلیپور


سکوت سازمانی چالش معاصر مدیریت منابع انسانی: شناسایی عوامل و پیامدهای آن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 147-176

علی پیران نژاد؛ الهه داوری؛ مهدی افخمی


معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، اسفند 1394، صفحه 64-31

علی فرهی؛ احمد فضائلی؛ الهام ابراهیمی