کلیدواژه‌ها = رفتار مدیر
سنخ شناسی رفتار مدیران در مواجهه با چالش های روانشناختی کارکنان در دوران فراگیری کووید 19 (رویکرد مبتنی بر روایت)

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 75-104

فضه قنبری قلعه رودخانی؛ محسن فرهادی نژاد؛ علیرضا مقدم؛ محمود نجفی


خوشه‌بندی و اولویت‌بندی رفتار مدیران در تقویت رفتار فرانقش کارکنان

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 113-136

سمیرا پور؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ غلامرضا ملک زاده