فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در دوران همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه فهمِ تجربه زیسته کارکنان از پیشایندهای پدیده سرایت هیجانی در زمان همه‌گیری کووید 19 در ایران است. در این پژوهش، از روش کیفی و استراتژی پدیدارشناسی برای فهم تجربیات کارکنان استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمان‌های دولتی و عمومی شامل می‌شود. داده‌ها ازطریق 40 مصاحبه‌ نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. با تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کلایزی، سه درون مایه اصلی و دوازده درون‌مایه فرعی به عنوان پیشایندهای سرایت هیجانی در زمان همه‌گیری کووید 19 از دیدگاه کارکنان شناسایی شدند. درون مایه‌های اصلی عبارتند از: عوامل فردی (برون‌گرایی، بدتنظیمی هیجانی، عدم ذهن آگاهی، گشودگی به تجربه، توافق‌پذیری و همدلی)، عوامل میان‌فردی (صمیمیت بین افراد، تعاملات میان‌فردی، وابستگی متقابل وظایف( و عوامل سازمانی (جو احساسی در سازمان، مولفه‌های فرهنگ سازمانی و مولفه‌های ساختار سازمان). یافته‌های این پژوهش نشان داد که علاوه بر مفاهیم نرم با سبقه روان‌شناختی مثل برون‌گرایی و گشودگی به تجربه، مفاهیم سختی نظیر مولفه‌های ساختاری نیز در شکل‌گیری پدیده سرایت هیجانی در سازمان نقش دارند. فهم پیشایندهای سرایت هیجانی در سازمان، به مدیران کمک می‌کند تا راهبردهای مناسبی را برای مدیریت هیجانات در محیط کار اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات