دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، دی 1401، صفحه 1-224 (زمستان ) 
طراحی الگوی مدیریت تلنگر در مراکز بهداشتی درمانی

صفحه 1-22

فاطمه شمسی؛ غلامرضا ملک زاده؛ علی رضا خوراکیان؛ حسن زارعی متین


ارایه چارچوب مفهومی مدیریت هیجانات در فرایندهای منابع انسانی سازمان با رویکرد فراترکیب

صفحه 23-64

علیرضا محمدی؛ بهروز رضایی منش؛ میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده


کنترل عوامل مؤثر بر رفتارهای انحرافی کاری کارکنان اداری دانشگاه‌ها

صفحه 65-92

عباس عباس پور؛ زهره نیک مراد؛ مرتضی طاهری؛ حمید رحیمیان


طراحی مدل چابکی آستان‌های مقدس در ایران مبتنی بر نقش منابع انسانی

صفحه 125-164

سلمان جامه ابریشمی؛ سیدعلیرضا میرمحمدصادقی؛ شهرام علی یاری