واکاوی محرک‌های سوت زنی در سازمان:کاربست فرا ترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد یزد

چکیده

سوت زنی در ادبیات ضد تقلب و ضدفساد جهان، عملی است که افکار عمومی یا مقامات صلاحیت‌دار را از وجود فرد (افراد) نادرست کار یا فعالیت‌های نادرست کارانه شامل طیف گسترده‌ای از کارهای غیرقانونی، زیر پا گذاشتن مقررات، و تهدید منافع عمومی یا خصوصی، مثل، تقلب و فساد مالی در بخش دولتی، عمومی، یا خصوصی آگاه می‌کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سوت زنی در سازمان است.از روش فراترکیب که نوعی مطالعۀ کیفی است و با نگرشی سیستماتیک به ترکیب‌یافته‌های کیفی پژوهش‌های دیگر پرداخته، تا مقوله‌های جدید و اساسی کشف شود، استفاده شد. بدین منظور با مبنا قراردادن گام‌های هفت‌گانة فراترکیب، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند 124 مورد از یافته‌های پژوهش‌های پیشین پرداخته و نظر 12 تن از خبرگان نیز اخذ و با آنتروپی شانون بر اساس تحلیل محتوا به تعیین ضریب اثر آن پرداخته شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که سوت زنی در سازمان شامل سه بعد محرک‌های فردی، سازمانی و فراسازمانی است از مجموع 23 مؤلفه جمع‌آوری‌شده ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، مسئولیت‌پذیری، ساختار سازمانی و رهبری و مدیریت و... بیشترین تأثیر را در سوت زنی در سازمان دارند که بیشتر مربوط به عوامل فردی و عوامل سازمانی است و دیگر مؤلفه‌هایی چون سکوت مطیعانه، فناوری اطلاعات و... دارای کمترین اثر هستند. نتایج این پژوهش به اهمیت موضوع افشاگری و تأثیرات آن بر تصمیمات ذی‌نفعان اشاره می‌کند و تئوری‌های نمایندگی و حساسیت را به چالش می‌کشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات