دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، مرداد 1402، صفحه 1-240 (تابستان 1402) 
تنهایی در محیط کار؛ ارائه نقشه دانشی

صفحه 211-240

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی