شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمند ساز رهبران با روش دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه سازمان‌ها، نیروی انسانی و توانمندسازی آن‌هاست و رهبران با به کار گرفتن رفتارهای توانمندساز می‌توانند زمینه رشد و پیشرفت سازمان و دستیابی به عملکرد مطلوب سازمانی را فراهم آورند. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تبیین انواع رفتارهای توانمندساز رهبران انجام پذیرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت و روش، ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی است که در فاز کیفی از روش تحلیل محتوا و در فاز کمی از روش پیمایش بهره گرفته است. مشارکت‌کنندگان پژوهش در بخش کیفی تحقیق، اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌های دولتی هستند که تعداد 30 نفر از آن‌ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم‌چنین مشارکت‌کنندگان پژوهش در بخش کمی اساتید دانشگاه و مدیران سازمان‌های دولتی هستند که پرسشنامه خبره توسط 30 نفر از آن‌ها پاسخ داده شد. لذا ابزار گردآوری داده در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تائید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و نرم‌افزار Atlas.ti و در بخش کمی از روش Delphi fuzzy استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی انواع رفتارهای توانمندساز رهبران است که درنهایت20 نوع از انواع رفتارهای توانمندساز شناسایی شدند که از میان آن‌ها، تقسیم قدرت و تمرکززدایی، تفویض اختیار و استقلال، مدیریت استعداد آینده محور، مربی‌گری و مرشدی، یادگیری مؤثر و تیم سازی در سازمان به‌عنوان مهم‌ترین رفتارهای توانمندساز رهبران مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات