نویسنده = الهام ابراهیمی
تعداد مقالات: 4
3. سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی با توجه به الگوی فرهنگ مطلوب: کاربرد رویکرد آمیخته

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-25

علی فرهی؛ الهام ابراهیمی؛ محمدرضا سلطانی؛ مهدی هوشنگی


4. معرفی الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی با رویکرد کیفی و ذهن‌کاوی مدیران

دوره 4، 4 (پیاپی 15)، زمستان 1394، صفحه 64-31

علی فرهی؛ احمد فضائلی؛ الهام ابراهیمی