دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، دی 1399، صفحه 1-226 
مفهوم‌پردازی روابط قدرت در فرایند پژوهش دانشگاهی

صفحه 1-44

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


فراترکیب مطالعات فرسودگی شغلی در بین پرستاران

صفحه 125-158

نیما کنعانی اذری؛ مراد رضایی دیزگاه؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری


الگوی طرح واره ای شناسایی فرصتهای کارآفرینانه

صفحه 224-251

نادر غنی زاده؛ محمد حسن مبارکی؛ رضا نیلی پور؛ علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یداللهی فارسی