دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، اسفند 1397، صفحه 1-300 (شماره پیاپی 28) 
تأثیر ابعاد شخصیت بر احساس، اعتماد و جذابیت در برند کارفرما

صفحه 245-280

ناصر رحمانی؛ حبیب ابراهیم پور؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ محمد حسن زاده


Designing a Model for Explaining and Fighting Corruption in the Private Sector, Using Grounded Theory

صفحه 317-340

حسن عابدی جعفری؛ اکبر حسن پور؛ حسین عباسیان؛ سحر حواسی