دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1397، صفحه 1-206 (شماره پیاپی 26) 
4. تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار

صفحه 93-128

حسن عابدی جعفری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ اکبر حسن پور؛ پویا پیرملکی