دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 27، پاییز 1397، صفحه 1-200 (شماره پیاپی 27) 
1. الگوریتم حل مسئله فرسودگی شغلی در کارگران تولید

صفحه 1-28

سید محسن طباطبائی؛ سعید نسیم سبحان؛ عباس افرازه


5. رفتارهای مطلوب مدیران و رهبران در پیاده سازی مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی

صفحه 113-148

زینب حسن زاده؛ سید علی اکبر افجه ای؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز